Obchodní podmínky

vydané společností TechWear s.r.o., se sídlem Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 14046008 DIČ: CZ14046008, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 359021, která provozuje virtuální galerii dostupnou na CarFume.cz

1. Užité pojmy

E-mail je textová, hlasová, zvuková nebo obrazová zpráva poslaná prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací;

Virtuální galerie je internetová aplikace (webová stránka) dostupná na internetu, sloužící k zobrazení, výběru a objednání zboží kupujícím a provozovaná zprostředkovatelem. Virtuální galerie není e-shopem ale obchodní platformou.

GDPR je Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;

Kupní smlouva je smlouva podle § 2079 Občanského zákoníku uzavřená mezi prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím virtuální galerie provozované Zprostředkovatelem

Kupující je osoba, která si objednala zboží u prodávajícího prostřednictvím virtuální galerie zprostředkovatele

Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Objednávka je dokončená transakce kupujícím s úmyslem uzavřít kupní smlouvu ke zboží, stisknutím příslušného tlačítka;

Osobní údaje jsou jakékoli informace o kupujícím nebo uživateli, na základě kterých lze kupujícího nebo uživatele přímo či nepřímo identifikovat; podmínky jejich zpracování jsou zde.

Prodávající je společnost TechWear s.r.o. Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha.

Spotřebitel každý kupující, který je fyzickou osobou a požívá ochrany spotřebitele dle platných právních předpisů;

Stránky webová aplikace provozovatele virtuální galerie, kterou lze prohlížet webovým prohlížečem, dostupné na CarFume.cz

Zákaznický účet účet k virtuální galerii zřízený za podmínek těchto Všeobecných obchodních podmínek za účelem zjednodušení administrace objednávek kupujícím;

Zprostředkovatel je právnickou osobou zprostředkovávající kupujícím uzavření kupní smlouvy s prodávajícím prostřednictvím virtuální galerie;

Zboží jsou výrobky, které jsou nabízeny ve virtuální galerii ke koupi blíže neurčenému okruhu kupujících a které byly vyrobeny mimo Evropskou Unii.

2. Všeobecná ustanovení

2.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti TechWear s.r.o. upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím virtuální galerie umístěné na internetové adrese CarFume.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

2.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá dálkovým způsobem.

2.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.5 Níže uvedené podmínky užití upravují zprostředkování nákupu mezi Kupujícím a Prodávajícím a vymezují a upřesňují práva a povinnosti Zprostředkovatele a Kupujícího ve virtuální galerii. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

3. Činnost zprostředkovatele

3.1 Zprostředkovatel zprostředkovává Prodávajícímu možnost třetím osobám (dále jen „Uživatelé“ nebo „Kupující“) nabízet a prodávat své zboží prostřednictvím virtuální galerie, tedy možnost Kupujícímu uzavřít s Prodávajícím kupní smlouvu.

3.2 Zprostředkovatel zprostředkovává pro Prodávajícího zajištění zákaznického a reklamačního servisu Kupujícím tak, aby odpovídal místní a evropské legislativě a standardu e-shopů, které jsou provozovány místními subjekty. Zprostředkovatel tedy fyzicky zajišťuje proces přijímání vráceného zboží, vrácení kupní ceny, vyřízení reklamací a stížností.

3.3 Zprostředkovatel zajišťuje pro zákazníky Prodávajícího zákaznickou podporu každý všední den od 9 – 17 hod.

4. Proces uzavření kupní smlouvy

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve virtuální galerii je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Virtuální galerie obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Prodávající není plátcem DPH. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, dopravy a všech dalších, souvisejících poplatků. U dovozu zboží ze zemí mimo EU může být doúčtováno clo, k jehož úhradě může být kupující vyzván celním úřadem a je povinen ho uhradit. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve virtuální galerii. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní virtuální galerie. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní virtuální galerie),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

c) informace o nákladech a lhůtách spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.4. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v zákaznickém účtu či v objednávce (dále jen „e-mailová adresa Kupujícího“).

4.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.6. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací), které prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu Kupujícího.

5. Kupní smlouva

5.1 Předmětem Kupní smlouvy je prodej zboží Prodávajícího prostřednictvím virtuální galerie Zprostředkovatele Kupujícímu.

5.2 Kupující kupuje od Prodávajícího zboží, které si zvolil a v množství, které určil, ve virtuální galerii, kde je vložil do elektronického nákupního košíku. Kupující se zavazuje zaplatit cenu zboží, která je uvedena u zboží, včetně nákladů na dopravu, pokud jsou účtovány.

5.3 Způsob zabalení zboží určuje výhradně Prodávající. § 2097 Občanského zákoníku se tímto neaplikuje.

5.4 Způsob platby volí Kupující výhradně z nabízených možností ve virtuální galerii. Kupující je povinen uhradit náklady na provedení jím zvolené platby, ve výši, která je uvedená u tohoto způsobu platby.

5.5 Kupující je povinen platbu provést řádně s uvedením všech požadovaných platebních údajů (včetně variabilního symbolu) a včas. Pokud platba nemá všechny platební údaje uvedené správně, Zprostředkovatel není povinen ji postoupit Prodávajícímu a učinit objednávku, dokud Kupující nezjedná nápravu, aby platba mohla být identifikována.

5.6 Prodávající se zavazuje, že dodá zboží po řádném provedení platby. O dodací lhůtě je Kupující informován prostřednictvím on-line obchodu v sekci „Často kladené otázky“, která činí maximálně 60 pracovních dnů. Mezi Prodávajícím a Kupujícím je tedy sjednána lhůta pro dodání, která je odlišná od 30denní lhůty v souladu s čl. 52 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů a se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Takto sjednaní dodací lhůta není překvapivým ujednáním dle občanského zákoníku.

5.7 Prodávající má právo poskytovat slevy na zboží. Pokud Prodávající nestanoví jinak, slevy se nedají kombinovat.

5.8 Nebezpečí ztráty, poškození a zničení přecházejí na Kupujícího okamžikem převzetí zboží.

6. Zákaznický účet

6.1 Kupující si mohou ve virtuální galerii mohou zřídit zákaznický účet pod záložkou „Můj účet“, který Kupujícímu Zprostředkovatel následně vede.

6.2 Kupující, který se chce registrovat, je povinen poskytnout pro účely zřízení zákaznického účtu svoje pravdivé a aktuální osobní údaje. Kupující je povinen aktualizovat svoje osobní údaje v zákaznickém účtu, zejména při změně jména, bydliště a doručovací adresy.

6.3 Zákaznický účet je chráněn heslem, které si Kupující sám zvolí a které je povinné. Kupující nesmí sdělit přístupové údaje k uživatelskému účtu třetím osobám a umožnit jim využívat svůj zákaznický účet. Zprostředkovatel neodpovídá Kupujícímu za škody či jiné újmy způsobené zneužitím přístupových údajů nebo zákaznického účtu třetí osobou.

7. Doručení a převzetí zboží Kupujícím

7.1 Prodávající doručuje objednané zboží ve lhůtě uvedené v těchto obchodních podmínkách a přímo na stránce objednaného zboží ve virtuální galerii prostřednictvím profesionálního dopravce (Česká pošta s.p.). Tento způsob převzetí zboží vylučuje možnost prohlídky zboží před zaplacením.

7.2 Prodávající je povinen dodat zboží Kupujícímu v souladu s objednávkou, bez právních a faktických vad.

7.3 Odesláním objednávky Kupující souhlasí s určením dopravce a podmínkami doručení, včetně doby doručení.

7.4 Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání nikoliv zanedbatelného porušení obalu může Kupující převzetí zásilky odmítnout. Pokud se přesto rozhodne Kupující zásilku převzít je v těchto případech povinen sepsat s přepravcem protokol o poškození zásilky. Zároveň je Kupující povinen neprodleně nahlásit poškození zásilky Prodejci prostřednictvím Zprostředkovatele.

7.5 Dodací lhůta je pro každé zboží stanovena individuálně a je uvedena ve virtuální galerii u každého jednotlivého produktu. Kupující může pohyb své zásilky sledovat prostřednictvím sledovacího čísla (tracking number), které mu Zprostředkovatel může poskytnout.

7.6 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutné doručovat zboží opakovaně nebo jiným než zvoleným způsobem, nese Kupující riziko a veškeré náklady s tím spojené. Opakovaným doručováním se rozumí druhé a další doručování zboží.

7.7 Nepodaří-li se zboží Kupujícímu doručit a je třeba doručovat mu zboží opakovaně, zašle Prodávající Kupujícímu e-mail se žádostí o sdělení platné dodací adresy, na kterou mu lze zboží doručit, případně se sdělením o možném sjednání individuálního způsobu dodání a převzetí zboží. Nekontaktuje-li Kupující Prodávajícího prostřednictvím Zprostředkovatele ve lhůtě jednoho (1) měsíce od odeslání e-mailu nebo neuhradí-li současně náklady spojené s dodáním zboží na bankovní účet Zprostředkovatele, smlouva se od počátku ruší. V případě zrušení smlouvy bude Kupujícímu vrácena zaplacená kupní cena zboží, a to na jím uvedený bankovní účet, jinak na bankovní účet, z něhož byla platba přijata. Náklady na dodání zboží, které nebylo úspěšné, se Kupujícímu nevrací.

8. Možnost mimosoudního řešení sporů

8.1 Mimosoudní vyřizování stížností Kupujících zajišťuje pro Prodávajícího Zprostředkovatel. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Zprostředkovatel na e-mailovou adresu Kupujícího.

8.2 Kupující se pro mimosoudní řešení sporu může také obrátit na Českou obchodní inspekci (ČOI), Ústřední oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, která je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Více informací na www.adr.coi.cz.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 22. 3. 2023